15

Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7 Sayı 1, 2016 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XOn beşinci sayımızda dört dosya ile karşınızdayız.

İlk ve en büyük dosyamız toplumsal cinsiyet coğrafyaları başlığını taşıyor ve bu dosyayı, feminist coğrafya açısından önemli eserler vermiş, 11 Mart 2016 tarihinde kaybettiğimiz Doreen Massey’nin (1944-2016) anısına ithaf etmek istiyoruz. Bu kapsamda, Derya Acuner, kenti kadınların hem kolektif hem de tikel deneyimleri ile beraber okumayı önermekte, korku, küreselleşme, ve özelleştirme süreçlerine toplumsal cinsiyet perspetifiyle bakmakta. Kentte kadınların deneyimleri Gülmelek Doğanay’ın makalesi ile biraz daha derinleşerek, Trabzon’un dağlık bölgesi, Çaykara’daki kadın deneyimlerine, kadınların toplumsal hafızalarına bakış atıyor ve kadınların, eril resmi tarih ile mücadelelerini açığa çıkarıyor. Feminsit coğrafyalar, kadınların hem zamansal hem de mekansal deneyimlerini ve bu deneyimleri oluşturma-sürdürme süreçlerini barındırdıkları için çeşitlilerdir. Ebru İnal ile Nüket Paksoy Erbaydar, bu çok çeşitli coğrafyaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nı toplumsal cinsiyeti eklemleme açısından inceleyerek göstermekteler. Öte yandan, Fatma Özlem Tezcek ve Özlem Polat’ın “Ev-içinde Fabrika’nın İŞçileri” makalesi ile Hasan Aslan’ın kaleme aldığı, “Ev-Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayatlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği” makaleleri kadınların emek coğrafyalarına feminist müdaheleler sunmaktadır. Emel Coşkun, göç rejimi içerisinde Ugandalı göçmen kadınların deneyimlerine odaklanırken, son olarak Nüket Örnek Büken, Murathan Mungan’ın Kadından Kentler kitabının feminist bir değerlendirmesini bulacaksınız. Bu yazılar coğrafyanın cebrinin katmanlarını kent, dağ, göç, sınıf ve toplumsal cinsiyet üzerinden inceliyorlar. Doğululuk, Asyalılık, Afrikalılık da önemli faktörler. Bazen aynı cebir umulmadık coğrafyalarda ortaya çıkıyor: Orlando saldırılarına ve İstanbul onur haftası yürüyüşüne süregiden tehditlere mukabil: aşk,aşk hürriyet uzak olsun nefret diyoruz.


Kadın hareketini ele aldığımız ikinci dosyamızda ilk olarak, Ümüt Akagündüz, II.Meşrutiyet yıllarında kadın hareketinin genel bir değerlendimesini yaptıktan sonra, Şukufe Nihal’in hayat hikayesini ve kaleme aldığı,“Bugünün Genç Kadınına” adlı makalesinin transkripsiyonunu paylaşıyor. Sultan Yavuz Özinanır, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnsiyatifi faaliyetlerine hem örgüt içerisinden hem de bu faaliyetlere seküler, feminist çevrelerin tepkilerini değerlendirerek göz atıyor.

Üçüncü dosyamızın konusu meslek ve cinsiyet. İlk makale İdil Safiye Soyseçkin’e ait. Soyseçkin çalışmasında orta sınıf çalışan anne kadınların iş ve aile yaşamı arasında kurdukları dengelere feminist müdahelelerde bulunuyor. Temmuz Gönç ise, hemşirelik öğrencilerinin meslekleri açısından toplumsal cinsiyetle ilişkilenme biçimlerine göz gezdiriyor.

İdeoloji, Mağdurlar, Failler on beşinci sayımızın son dosya konusu. Bu dosya kapsamında, Alparslan Nas, Türkiye’deki kamu spotlarını toplumsal cinsiyet analizine tabi tutarken, Fatih Keskin nasyonal sosyalizmde kadın deneyimlerine dair yine kadın araştırmacılar tarafından üretilen güncel tezleri ve yaklaşımları tartışmaya açarak bizi varolan bilgimizi yeniden değerlendirmeye çağırıyor. 
Toplumsal cinsiyet coğrafyaları
Canavarlaş(tırıl)an kent sokakları: kadının kent deneyimi üzerine bir değerlendirme / Monsterized city streets: thoughts on women’s urban experience
Derya Acuner_______________________1

Unutma ve anımsama arasında geçmişin eril inşası: Çaykara’da kadın olmak ve geçmişin reddi / The masculine construction of the past between forgetting and remembering: Being a woman in Çaykara and the rejection of the past
Gülmelek Doğanay_______________________15

2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın toplumsal cinsiyet bakış açısı ile incelenmesi / Analysing National Earthquake Strategy and Action Plan 2012-2023 (NESAP) with a gender perspective
Ebru İnal ve Nüket Paksoy Erbaydar_______________________34

Ev-içindeki fabrikanın işçileri / The workers of the factory home
Fatma Özlem Tezcek ve Özlem Polat_______________________50

Ev-eksenli çalışan kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına ilişkin bir saha araştırması: Denizli ili örneği / A field study on the social and economic lives of home-based working women: The example of Denizli
Hasan Aslan_______________________68


Türkiye'nin göç rejiminde toplumsal cinsiyet faktörü: Ugandalı göçmen kadınlar örneği / Gender factor in Turkey’s migration regime: A case of Ugandan migrant women
Emel Coşkun_______________________91

Kadınlar, Kentler-Kadınlar, Kentler ve Murathan Mungan…/ "Cities of Women", "Women, Cities and Murathan Mungan"
Nüket Örnek Büken_______________________105


Kadın hareketi

II. Meşrutiyet döneminde kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in Bugünün genç kadınına adlı yazısı / Women’s movement in the Second Constitutional monarchy and an article by Şukufe Nihal: On Today’s young women
Ümüt Akagündüz_____________________111

Kadın perspektifli bir İslami yorumlama biçimi olarak Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi / Muslims Against Violence Towards Women as an interpretation of Islam from women's perspective
Sultan Yavuz Özinanır_______________________118

Meslek ve Cinsiyet
Balance between work and family life: Middle class working mothers in Turkey / İş ve aile yaşamı dengesi: Türkiye'de çalışan orta sınıf anneler
İdil Safiye Soyseçkin_______________________131

Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik analizi / Does the future of nursing promise a degenderizing of the occupation?: A sociological analysis of male and female nursing students’ tendencies to relate occupations to gender
Temmuz Gönç_______________________144


İdeoloji, Mağdurlar, Failler
Kadının ailevileştirilmesi: Türkiye’de kamu spotlarında toplumsal cinsiyet ideolojisi / Familialization of women: Gender ideology in Turkey’s public service advertisements
Alparslan Nas_______________________168

Nasyonal sosyalizm’de kadın: Mağdurluk ile faillik arasında tarihsel bir tartışma / Women in national socialism: A historical argument between victimization and perpetration
Fatih Keskin_______________________183

13Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7 Sayı 1, 2015 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X13. sayımızda daha sonraki sayılarda genişleterek ele almayı sürdüreceğimiz beş dosyamız var. Bu konulardan biri olan yayıncılık, gelecek sayımızın dosya konusu olmaya devam edecek, yazılarınızı bekliyoruz. 

İlk dosyamız Neo-liberalizm ve Kadınlar'da Burcu Hatiboğlu Eren, Aktaş mahallesine feminist bir bakış atıyor. İkinci makale, "Genç Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi" ise geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisi. Bu dosyada son olarak Betül Yarar kadın yoksulluğunu anlamak için yoksulluk odaklı STK’lara bakıyor.

İkinci dosyamız Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet'te Çiğdem Yalçın Pamukçu ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlara, yine geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisinin sahibi olan Nisan Kuyucu ise kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorununa bakıyor.


Üçüncü dosyamız Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak'ta Ayça Kurtoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye anlatıyor, İçten Keskin hikayemizin önemli bir parçası haline gelen kürtaj tartışmalarını değerlendiriyor. Meral Salman Yıkmış kadınlarla mülakat yapmak tecrübesi üstüne kafa yoruyor. Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori ise İran'dan Benim Adım Kırmızı'nın feminist bir okumasını yapıyorlar.


Dördüncü dosyamız Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi'nde Şahinde Yavuz geçen sene de değindiğimiz Trabzon şehrine ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü gözüyle bakıyor, Atilla Barutçu da dişil sessizliğe mukabil eril suskunluk meselesine ilginç bir bakış açısı geliştiriyor.

Son ve dediğimiz gibi gelecek sayıda oldukça geniş bir şekilde ele alacağımız Yayıncılık ve dergiler dosyasının şimdilik tek yazısında ise İlknur Meşe İslami moda dergisi Aysha'yı inceliyor.

Dergimiz çıkarken demokrasinin, kadınların, LGBTİ'lerin ve Türkiye'nin önündeki en önemli engellerden biri olan barajı da kadınlar aştı, doksan altı kadın meclise girdi: Partilerin vitrinleri değil, tüm ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayanların sesi olmalarını dileriz...


Neo-liberalizm ve Kadınlar
Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış Ankara, Aktaş/ A feminist view on the transformation of poor inner city areas: TOKI as ‘imposible civilisation,’ the sample of Aktaş district in Ankara
Burcu Hatiboğlu Eren

Genç kadın emeği ve sermaye arasındaki pazarlık: devlet, emek piyasası ve aile bağlamında bir işsizlik analizi/ The bargain between young women’s labour and capital: An unemployment analysis through state, labour market and family
Canet T. Sarıtaş Eldem

Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar/ Women's poverty within global poverty, poverty centered NGO's in global women's movement
Betül Yarar


Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet/ Immigrant women working in domestic services in Turkey and economic violence
Çiğdem Yalçın Pamukçu

Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu:  Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet/ The problem of women’s access to justice before the European Court of Human Rights: Violence against women as gender discrimination in jurisprudence
Nisan Kuyucu

Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye / A short story on the 8th of March, Women's Day
Ayça Kurtoğlu

Kürtaj tartışmaları ve feminizm/ Abortion debate and feminism
İçten Keskin

Kadınlarla mülakat yapmak/ Conducting interviews with women
Meral Salman Yıkmış

Shekure’s room for her own: A feminist reading of Orhan Pamuk’s My Name is Red/ Şeküre'nin kendine ait odası: Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanının feminist bir okuması
Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori

Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi

Şahinde Yavuz

Bir erkeklik stratejisi: Özel alanda eril suskunluk/ A strategy of masculinity: Masculine reticence in the private sphere
Atilla Barutçu

Yayıncılık ve dergiler

İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik?/ Fashion and veiling: what kind of togetherness? The case of an Islamic fashion magazine
İlknur Meşe


Bu sayının editörleri

Elif E. Akşit ve Ezgi Sarıtaş

12

Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 2, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
İlk dosyamız Hukuk, Şiddet, Çözümler'de Bilge Şahin Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmasını tecavüz suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde ele alınışı bağlamında inceliyor. Ceren Baykotan'sa Türkiye’de insan ticareti'nin feminist bir analizini yapıyor.


İkinci dosyamızın konusu Çocukluk edebiyatı. Manolya Harnuboğlu Halide Edib Adıvar’ın çocukluk yıllarını anlattığı otobiyografisi Mor Salkımlı Ev'de mekân ve algılanış biçimleri'ne bakarken Nihan Bozok ve Meral Akbaş da Tezer Özlü'nün çocukluğunun soğuk gecelerine ve ifade olanaklarına, tahta evlere ve arasında kalan  meyve bahçelerine bakıyorlar. 

Üçüncü dosyamız Devlet ve Milliyet de iki yazıdan oluşuyor ve Satı Atakul Makale ödülünü kazanan ilk iki makaleden oluşması sebebiyle önemli. Kendi hikayesiyle anlattığı hikayeyi ayırmayan, kendini ortaya koymaktan çekinmeyen ama merkeze koymayan bir dili olan güzel makaleler bunlar. Sanam Vaghefi Türkiye'deki İranlı sığınmacı kadınları dışlanma ve direniş dinamikleriyle ele alıyor, Hatice Çoban Keneş ise ırkçılık ve cinsiyetçilik ilişkisini Kürt kadınları bağlamında ortaya seriyor.
Son olarak Gökçesu Akşit ve Berfin Varışlı sağolsunlar dergimiz için 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı için Türkiye’ye gelen Jeff Hearn ile erkekler ve erkekliklerle ilgili bir röportaj yaptılar, üstelik bu değerli söyleşiyi Türkçe’ye de çevirdiler ve her iki dilde de yayınlama şansı bulabildik.Hukuk, Şiddet, Çözümler

What Is Happening To Women In Transitional Justice? Analysing The Crime Of Rape And Its Reconciliation In The ICTRGeçiş Dönemi Adalet Mekanizmasında Kadınlara ne Oluyor? Tecavüz Suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde Ele Alınışının İncelenmesi

Bilge Şahin____________________________________________________1


Human Trafficking in Turkey- A Feminist Analysis / Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz 
Ceren Baykotan________________________________________________14


Çocukluk edebiyatı

Manolya Harnuboğlu____________________________________________25

Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü / The Woman who Cools the Nights of Childhood and Pursues her Voice Today:Tezer Özlü
Nihan Bozok, Meral Akbaş________________________________________44Devlet ve Milliyet

Devlet ve Diaspora Çıkmazında Feminizm:Türkiye'deki İranlı Sığınmacı Kadınların Toplumsal Dışlanma Ve Gündelik Direniş Deneyimleri / Feminism at the state and diaspora deadlock: Iranian women's experiences of exclusion and everyday resistance
Sanam Vaghefi __________________________________________________51

Hatice Çoban Keneş _____________________________________________61

Röportaj

Gökçesu Akşit, Berfin Varışlı _______________________________________80

11


Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 1, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XBu sayımızın ilk dosya konusu Kadın Tarihi. Aynur Demirdirek çok değerli yazısında literatürde ihmal edilen Müslüman ve Gayrimüslim feministler arası ilişkiler üzerinde duruyor. Feryal Saygılıgil ise Suat Derviş'i konu edinen makalesinde Derviş'in emek tarihine katkısını anlatıyor. Tolga Ulusoy'sa Sheila Rowbotham’ın kadın hareketi içerisinde ‘birinci dalga’ olarak nitelendirilen süreci anlattığı ve Türkçe'ye 2013'te çevrilen kitabını inceliyor.

İkinci dosyamız Çoğul Kimlikler ismini bu dosyanın üçüncü makalesi olan Göze Orhon'un “Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet” makalesinden alıyor. Orhon burada 12 Eylül darbesi öncesinde “sol-devrimci”ler, “sağ-ülkücü”ler ve herhangi bir politik aidiyeti olmayan kişilerle yaptığı derinlemesine görüşmeler yoluyla diğer kimlikler ve toplumsal cinsiyet kimliği etkileşimini anlatıyor. “Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi” makalesinde Elifhan Köse ise araba sahibi olmaya ve kentte hareket etmeye toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıyor. Esra Sarıoğlu ise bu rollerin emek dünyasında nasıl dönüştüğünü “Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak” makalesinde anlatıyor. Duygu Çayırcıoğlu ise Kamusal Alan ve Özel Alan ayrımının sinemada cinsiyet rollerine nasıl yansıdığını Demir Leydi örneğiyle dile getiriyor. Bu sayıda ileriki sayılarda daha fazla yer vermek istediğimiz erkeklik çalışmaları alanından Mehmet Bozok'un bir makalesini yayınlamaktan da çok mutluyuz. Bozok, “Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek” makalesinde “Trabzon erkekleri”nin neler yaparak, nasıl bir duruş sergileyerek ataerkil olduklarına bakıyor. Son olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi bizzat kongre sekreteryası tarafından değerlendirilirken, Berfin Varışlı da yine KASAUM'un ev sahipliği yaptığı Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ)'nin Ağır Erkeklik atölyesini anlatıyor.


Sayının son dosyası daha önceki sayılarımızda irtibatı hiç koparmadığımız Kadın Sağlığı meselesi. Bu dosyanın tek yazısı ise Temmuz Gönç Şavran'a ait: “Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı.” Gönç Şavran bu yazısında toplum sağlığını etkileyen genel faktörleri toplumsal cinsiyet bakış açısından yorumluyor.Kadın Tarihi

Muslim Ottoman feminists' perceptions of their non-Muslim counterparts after Meşrutiyet/ Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi
Aynur Demirdirek

Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş/ A Journalist on the streets: Suat Derviş
Feryal Saygılıgil

Kitap eleştirisi: Yeni Bir Çağ Hayali / Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century
Tolga Ulusoy


Çoğul Kimlikler

Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi /Gender, technology and the city: The Ambiguous heteronormativism of the automobile
Elifhan Köse

Finding the Modern Women Workers in Global Era: Hiring and Training Practices in the Corporate Retail Sector in Turkey/ Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri
Esra Sarıoğlu


Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet/ A Discussion on Fieldwork Experience: Negotiating Insider and Outsider Positions, Multiple Identities and Gender
Göze Orhon

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi/ The Public/Private Sphere Distinction in Cinema: The Iron Lady 
Duygu Çayırcıoğlu

Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek/ Delicate Encounters Between The Critic and The Critiqued: Investigating Masculinities in Trabzon with a (Pro)Feminist Perspective
Mehmet Bozok

Değerlendirme: Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı / Heavy Masculinity: The Weight of Masculinity
Berfin Varışlı

Değerlendirme: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin Ardından / After the Gender Studies Student Conference 
Kongre Sekretaryası


Kadın sağlığı

Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı/ Gender inequalities in health: Women's health in rural and urban areas in Eskişehir
Temmuz Gönç Savran
10


Fe Dergi: Feminist Eleştiri 5 Sayı 2, 2013 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X

Bu sayımızın birincil dosya konusu Barış. Türkiye'deki ve dünyadaki konuya ilişkin güncel tartışmalara temas eden sayımızda kadın, militarizm, milliyetçilik savaş ve barış hakkında yazılarla karşılaşacaksınız. Bununla birlikte sayımızın iki açılış makalesi Kadınlar, Dergiler, Şehirler geçtiğimiz ağustos aramızdan ayrılan Satı Atakul’un yazmakla ve öyküyle ilişkisini anlattığı “Kadının Kendi Öyküsüne Sahip Çıkması…” yazısı ile açılıyor. Yazının devamında ise bu yazının ilk kez yayımlandığı Eksik Etek dergisinin hikayesini okuyacaksınız. Hemen ardından gelen makale Amy Mills’e ait ve Akbaba dergisinden bir karikatürün, İstanbulluluk ve milliyetçilik kurgusu ile biçimlenen sokak dolayımıyla bir okumasına girişiyor. Amy Mills’in ulusal aidiyetin dışlayıcı mekansallığı üzerine yaptığı kısa tartışmanın ardından, milliyetçiliği tartışmadan tartışamayacağımız Kadın Hareketleri Ve Barış dosyamız başlıyor. Mine Egbatan barış dosyamıza, geçiş dönemi adaleti kavramını Türkiye’deki barış süreci ile harmanlayarak giriş yapıyor. Feminist hareketlerin barış, savaş ve çatışma konusunda yaptıkları katkılar pek fazla görünür olmamakla birlikte aşikardır. Giulia Daniele, İsrail ve Batı Şeria’da kadın hareketlerinin İsrail işgaline rağmen oluşturdukları barış çerçevesinin işgale yenildiğini haber veriyor ve bunun, hareket içerisinde işgal edilen ve işgal olunan ikiliğini ortadan kaldırmaya yeterli olmadığını söylüyor. Böylece, barış dosyasının çatışma bölümünü geçerek Cynthia Cockburn’ün Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve İsrail-Filistinli kadınların barış sürecindeki akibetleri üzerine yazdığı ünlü ‘Barış ne zaman?’ makalesinin çevirisine varıyoruz. Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma ortamına dair kadınların sözünü üreten bir dergi olan, Hêviya Jinê (Kadınların Umudu) dergisinin analizi ile Nagehan Tokdoğan, alternatif kadın kamusu bağlamında Kürt kadınlarının görünürlüğünü sorguluyor. “Olağanüstü Savaşın, Olağanlaşan Barışı: Kadınların Gözünden Barış Süreci” başlıklı söyleşisinde ise Zehra Yılmaz barışı konuşmaya başlamanın kendisinin oldukça somut bir eylem gibi durduğu ahval ve şeraitte Zozan Özgökçe ve Belde Bayındırli ile böyle bir konuşma denemesi yapıyor.

Üçüncü dosya olan Aile: erkeklerin kanlı sülalesi'nde Melike Diler, Hannah Arendt ve diğer birçok feminist yazar ile beraber İranlı şair Furuğ Ferruhzad'ın şiirlerini ve şiirsel-yaşamını siyasi eylem çerçevesinde yeniden yorumluyor. Sonra, ailenin mutsuzluğuna ve kurum olarak yıkıcılığına, İlknur Meşe’nin Arno Gruen analizleri ile dahil oluyoruz, kutsal aile safsatası ve buna bağlı ideal duygulanımlar bu makalenin temel meselelerini oluşturuyor. Hemen ardından okuyabileceğiniz, Serpil Sancar’ın kaleme aldığı Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar kitabı üzerine Beyhan Yeni tarafından yazılan değerlendirmede Cumhuriyet tarihi içerisinde farklı feminist akımların modernite eleştirisinin bir özetini bulabilirsiniz. İşte bu eleştirilerden bir tanesi olan, eril şiddet Emine Güneş’in Mine Söğüt’ün Deli Kadın Hikayeleri adlı öykü kitabının değerlendirmesi ile belki ortak bir politik sözlü düzleme oturuyor: Farklı kadınların çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasına uzanan cinsiyetle ilgili olumsuz deneyimlerinin sebebi aynıdır: Eril düzen ve iktidar.”Aile miti ve erkeklikler başlığı altında yer alan, homofobik erkeklik meselesini dert edinen Kimmel’in başat makalelerinden biri Mehmet Bozok'un tercümesiyle karşımıza çıkıyor. Homofobik erkekliğin bir temsilcisi de sayılabilecek Recep İvedik tiplemesi, Dilara Güryuva'nın Recep İvedik serisinden filmler hakkındaki analizleriyle ele alınıyor. Güryuva, beden-erkeklik ve toplumsal cinsiyet üçlemesi arasında kurduğu ilişkilerle homofobik erkekliği  hegemonik ve sorumlu paydaş olarak eleştiriyor. Emir, Erbaydar ve Yüksel, doğrudan para yardımına dayalı bir sosyal politika aracı olan Şartlı Nakit Transferi'nin kadınların pratik gereksinimlerinin ötesine geçecek bir güçlenmeye yol açıp açmadığı sorusunun cevabını Van'ın Edremit ilçesinde yürüttükleri alan çalışmasının verilerinden faydalanarak arıyorlar. Bu sayımızın son yazısı ise, Arzu İrge İzyol’a ait; bu kısa posterde yazar bize son zamanların oldukça tartışma konusu olan ekoloji anlamındaki çevre ile kadın arasındaki orantısız eşitlik ilişkisinin kurumsal tarihçesini sunuyor. Barıştan çevreye uzandığımız bu sayıda, makalelerimiz çok çeşitli. Cockburn’den ilhamla belki şöyle sormalı: kadınlar ne zaman?

Kadınlar, Dergiler, Şehirler

Kadının Kendi Öyküsüne Sahip Çıkması…/ The act of Claiming Her own Story   
Satı Atakul

Satirical Assemblages of Urbanity, Nation and Gender in Istanbul/ Kentlilik, Millet ve Toplumsal Cinsiyetin Satirik Birliktelikleri 
Amy Mills

Kadın Hareketleri ve Barış

Nasıl Bir Barış Süreci: Geçiş Dönemi Adaleti ve Toplumsal Cinsiyet / How to Make Peace: Transitional Justice and Gender  
Mine Egbatan

Women’s Political Movements in the West Bank and Israel: Challenging Perspectives From Within / İsrail ve Batı Şeria'da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar 
Giulia Daniele

Barış, Ne Zaman? Üç Ülkede Kadınların Barış Anlaşmaları Sonrası Deneyimleri: Kuzey İrlanda'da, Bosna-Hersek'te ve İsrail-Filistin'de Kadınların Barış Umutlarına Ne Oldu? / When Is Peace? Women’s Post-Accord Experiences in Three Countries: What Has Happened to Women’s Hopes for Peace in Northern Ireland, Bosnia-Herzegovina and Israel-Palestine?
Cynthia Cockburn, Türkçesi: Ezgi Sarıtaş

Kürt Kadınların Sesi: Bir Karşıt Kamusallık Pratiği Olarak Hêviya Jinê Dergisi/ Voices of Kurdish Women: Hêviya Jinê Magazine as a Counter Public Sphere Practice
Nagehan Tokdoğan


How can an Out of the Ordinary War Turn Into an Ordinary Peace: The Peace Process as Women See It 
Zehra Yılmaz


Aile: "Erkeklerin Kanlı Sülalesi"

Hannah Arendt'ten Furuğ Ferruhzad'a Bakmak Esaretten Özgürlüğe Açılan Pencere:Furuğ Ferruhzad Şiiri /Gazing through Hannah Arendt at Forugh Farrokhzad: An Open Window from Captivity to Liberty: The Poetry of Forugh Farrokhzad
Melike Diler

Arno Gruen’in Analizlerinde İnsandaki Yıkıcılığın Sosyo-Patolojik Bir Kaynağı Olarak AileFamily as a Socıo-Pathological Resource of Human Destruction in the Analyses of Arno Gruen
İlknur Meşe

Kitap Eleştirisi: Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareketler/ Book Review: The Gender of Turkish Modernization: Men Form States, Women Form Families, The Gender of Politics and Feminist Movements
Beyhan Yeni

Kitap eleştirisi: Deli Kadın Hikayeleri'nde Deliren Deli Kadın Hikayeleri'nde Deliren Kadınlar Book Review: Women Going Mad in Mad Women's Stories
Emine Güneş

Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik/ Masculinity as Homophobia: Fear, Shame and Silence in the Construction of Gender Identity
Michael S. Kimmel, çev. Mehmet Bozok

Zorla Güzellik: Recep İvedik Serisinde Bedensel Güzellik ve Çirkinlik/ Beauty as Necessity: Psysical Beauty and Ugliness in Recep İvedik
Dilara Güryuva

Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Kadınların Toplumsal Konumunu Değiştiriyor mu?/ Do Conditional Cash Transfers Change the Social Status of Women?
İlkay Emir, Tuğrul Erbaydar ve Ayşe Yüksel

Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Kadın/ Sustainable Green Growth and Women
Arzu İrge Özyol


Sayı editörleri: Funda Cantek, Eda Acara, Ezgi Sarıtaş